واردات و صادرات چای ازبکستان

/
ازبکستان اولین مقصد صادراتی چای ایرانی در سال 2020 بود. حجم عمده ای از چای ایرانی به ازبکستان صادر میشود