چای چیست؟

/
متن زیر تحلیلی از یک استاد چای در چین است. همانطور که میدانید پیدایش و خواستگاه چای در کشور چین بوده است. چای همواره برای چینی ها فلسفه و معنای عمیقی دارد به همین دلیل به آداب و رسوم و فرهنگ آنها گره خورده است. برای نوشیدن چای در چین مراسم های گوناگونی برپاست. میتوان این مراسم ها را به گره خوردن مفهوم چای با آگاهی، زندگی کردن در لحظه، خودآگاهی و هوشیاری نسبت داد. فرهنگ عرفانی شرق بسیار غنی و پر از مفاهیم فلسفی مرتبط با خودآگاهیست. میتوان گفت که چای در چین مظهری از این مفاهیم به شمار می آید.